Aktuality

Úvodní stránka:

Vítáme Vás na našich stránkách, na kterých naleznete informace o tom, jakým způsobem Vám můžeme usnadnit podnikání, funkčnost společnosti, snížit náklady a dopomoci k vyšší produktivitě Vašich zaměstnanců a zároveň snížit jejich absenci v zaměstnání.

Díky současnému znění zákona o nemocenském pojištění, 187/2006 sb., a Zákonu 262/2006 zákoníku práce, je zaměstnavatel oprávněn kontrolovat, zda zaměstnanec, který byl uznán dočasně práce neschopným, dodržuje v období prvních 14 kalendářních dní DPN stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud jde o povinnost zdržovat se v místě pobytu a dodržovat rozsah a dobu povolených vycházek.

Obzvláště v podnikání a obzvláště v dnešní době platí heslo: „Důvěřuj, ale prověřuj“. Nechte tuto starost na nás, a my za Vás Vaše zaměstnance zkontrolujeme, kontrolu zdokladujeme a zpracujeme.

 

Jak probíhá kontrola

1. Objednání kontroly

V tomto kroku je samozřejmostí první kontakt nás a klienta. Objednání kontroly může být vyřízeno jak osobně, tak elektronicky. V případě elektronického nebo telefonického kontaktu je potřeba mít objednávku a plnou moc. Dokumenty můžete stáhnout pod tímto odstavcem či může být klientovi zaslán pomocí emailu. Pokud byste požadovali rámcovou smlouvu, zde preferujeme osobní setkání a domluvení podmínek smlouvy.

Objednávkový formulář

Plná moc

2. Podklady pro kontrolu

Požadujeme od zaměstnavatele předání fakturačních údajů, podepsané plné moci a objednávkový formulář, ve kterém jsou zaznamenány údaje nutné pro provedení kontroly, nebo sepsání a podepsání rámcové smlouvy. Důležité rozhodnutí, zda termín kontroly necháte na nás či budete chtít specifický termín čili kontrolu tzv. na míru. Doporučujeme ještě si nechat zaslat ocenění kontroly či pročtěte si ceník uvedený na našich stránkách.

3. Kontrola

Kontrolu samotnou provádí vyškolený pracovník, který se drží zákonem daných podmínek uvalených na kontrolu dočasně práce neschopných. Kontrolor zaznamenává celou kontrolu do protokolu a má vlastní cedulku kontrolora.

 • Kontrolor se dostaví na adresu pobytu nemocného zaměstnance, kterou má zaznamenanou na marodním lístku.
  • Za nesplnění podmínek lze považovat i neoznačení zvonku, tuto informaci do protokolu zaznamenáváme a je jen na klientovi, jak s informací naloží.
 • Dále přichází na řadu samotná kontrola.
  • Pokud zaměstnance nezastihneme na uvedené adrese, tak se vzdálíme od místa (neodcházíme, ale sledujeme pohyb kolem dané adresy) a  po určité době (vetšinou do 15 minut od první kontroly) pokusíme o opětovnou kontrolu. Pokud i opětovná kontrola skončí neúspěchem, tak zaznamenáme výsledky kontroly do protokolu a zaměstnanci se vhodí do poštovní schránky oznámení o tom, že u něj proběhla kontrola nemocných DPN a že nebyl zastižen spolu s výzvou o objasnění nepřítomnosti kontrolorovi a zaměstnavateli.
  • Pokud zaměstnance zastihneme, musíme se mu prokázat průkazem kontrolora a plnou mocí k provedení kontroly od klienta. Zaměstnanec se nám musí prokázat platným občanským průkazem a předložit nám marodní lístek, který zkontrolujeme zda souhlasí s udanými informacemi od zaměstnavatele. Dále nám zaměstnanec podepíše protokol o kontrole a tím naše kontrola končí úspěchem.
 • Vše je po celou dobu zaznamenáváno do protokolu o kontrole. Tento protokole je schválen ČSSZ, se kterou jsme všechny podmínky a kroky kontroly diskutovali.

4. Podání reportu

Informování o výsledcích kontrol se liší dle výsledku samotné kontroly a to:

  • Pokud jsme zaměstnance nezastihli, tak obratem posíláme elektronicky informace společně s oskenovaným protokolem a podklady neúspěšné kontroly. Po splnění všech požadovaných kontrol zašleme protokol o provedených kontrolách a kopii protokolu kontroly DPN s podklady a fakturou zaměstnavateli.
 • Pokud jsme zaměstnance zastihli a kontrola proběhla úspěšně informujeme pouze zaměstnavatele o výsledku v den kontroly a protokol o provedených kontrolách s kopií protokolu DPN zasíláme společně s fakturou po splnění všech požadovaných kontrol.

Zpracované podklady jsou spolu s fakturou předány (osobně, poštou či elektronicky) klientovi. Originální protokoly kontroly DPN jsou uschovány a založeny se všemi potřebnými dokumenty.

5. Zpracování výsledku kontroly

Podklady získané při kontrole DPN jsou zpracovány dle současné legislativy a jsou překontrolovány, aby byly právně v pořádku a použitelné.

 • Protokol o kontrole je zkontrolován, a připraven pro další použití
  • dle zákona by měl jeden protokol být k dispozici zaměstnavateli
  • dále by se měl zaslat na ČSSZ
  • třetí kopii by měl dostat lékař, který vystavil zaměstnanci marodní

Pro naši vlastní potřebu a zpětnou kontrolu si také ponecháme originální protokol o kontrole pro sebe. Protokoly jsou uloženy a přístupný jen pro nás kontrolory. Každá firma si může požádat o originální protokol.

Ceník

Jednorázovou dohodu:
(následující den po uzavření a objednání služby)

Návštěva zaměstnance – 350 Kč

Návštěva zaměstnance na míru – 450 Kč

Expresní kontrola (do 24 hodin od objednání) – 650 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH

Příplatky:

Pracovní den kontroly je 8-17 hodin, kde příplatky jsou nulové.

Kontrola, která se uskuteční od 17:00 do 22:00 se připlácí k ceně kontroly + 30 %
Kontrola o víkendy a svátky se připlácí k ceně kontroly + 60 %
Příplatky se můžou sčítat.

Náklady na dopravu:

–  Doprava Kladno……………………………………………………… zdarma
–  Mimo Kladno…………………………………………………………… 6,00 Kč/1 km

Rámcová smlouva

Lze s naší společností sepsat individuální rámcovou smlouvu, která uspokojí určitě obě strany. Proto pokud byste měli vážný zájem o sepsání rámcové smlouvy, neváhejte se zeptat emailem či zavolejte osobně = KONTAKT

Historie

Jsme společnost, která vznikla již v roce 2011 na základě poptávky po kontrole dočasně pracovně neschopných. Splňujeme všechny zákonem dané podmínky, které za zákona musí společnost provádějící kontrolu nemocných mít. Protokoly a dokumenty máme připraveny a zkontrolovány za pomoci ČSSZ, se kterou jsme celý proces konzultovali a nastavili vše tak, aby bylo vše průkazné, legální a snadné. Mladý a asertivní tým, znalý právní legislativy týkající se kontroly. Kontroloři jsou plně proškoleni a schopni provést kontrolu u Vašich zaměstnanců tak, aby kontrola splňovala všechny náležitosti a byla v případě pracovně právního sporu přínosem či podkladem, umožňující Vaší společnosti prokázat porušení kázně Vašeho zaměstnance.

Proč využít našich služeb?
1) Kontrola je důležitá, a my jsme plně připraveni vyhovět Vašim požadavkům
2) Díky kontrolám klesne absence Vašich zaměstnanců a jejich zneužívání termínu dočasně práce neschopný
3) Jsme k dispozici i o svátky a víkendy, lze sjednat a domluvit i okamžitá kontrola
4) Kromě jednorázových kontrol můžou naše společnosti fungovat dlouhodobě, a tím dlouhodobě udržovat kázeň zaměstnanců při prvních 14 dnech DPN
5) Vše je legální, zdokumentované a v případě právního řešení problému použitelné a průkazné

Kde nás najdete:

logo41EKOKONTROL Kladno s.r.o.

IČ: 25639625


Bc. Patrik Jeřábek
soukromý detektiv

Jednatel

Tel: 605 284 119

Email: p.jerabek@krach-cz.cz


Ing. Stanislava Křížová

Email: s.krizova@krach-cz.cz


Sídlo:

Žižkova 145
Kladno – Švermov
273 09

Provozní hodiny:

Pondělí: 10:00 – 15:00
Úterý: 10:00 – 15:00
Středa: 10:00 – 15:00
Čtvrtek: 10:00 – 15:00
Pátek: 10:00 – 14:00

(Doporučujeme dohodnutí schůzky po emailu či po telefonické dohodě)