Jak probíhá kontrola

1. Objednání kontroly

V tomto kroku je samozřejmostí první kontakt nás a klienta. Objednání kontroly může být vyřízeno jak osobně, tak elektronicky. V případě elektronického nebo telefonického kontaktu je potřeba mít objednávku a plnou moc. Dokumenty můžete stáhnout pod tímto odstavcem či může být klientovi zaslán pomocí emailu. Pokud byste požadovali rámcovou smlouvu, zde preferujeme osobní setkání a domluvení podmínek smlouvy.

Objednávkový formulář

Plná moc

2. Podklady pro kontrolu

Požadujeme od zaměstnavatele předání fakturačních údajů, podepsané plné moci a objednávkový formulář, ve kterém jsou zaznamenány údaje nutné pro provedení kontroly, nebo sepsání a podepsání rámcové smlouvy. Důležité rozhodnutí, zda termín kontroly necháte na nás či budete chtít specifický termín čili kontrolu tzv. na míru. Doporučujeme ještě si nechat zaslat ocenění kontroly či pročtěte si ceník uvedený na našich stránkách.

3. Kontrola

Kontrolu samotnou provádí vyškolený pracovník, který se drží zákonem daných podmínek uvalených na kontrolu dočasně práce neschopných. Kontrolor zaznamenává celou kontrolu do protokolu a má vlastní cedulku kontrolora.

 • Kontrolor se dostaví na adresu pobytu nemocného zaměstnance, kterou má zaznamenanou na marodním lístku.
  • Za nesplnění podmínek lze považovat i neoznačení zvonku, tuto informaci do protokolu zaznamenáváme a je jen na klientovi, jak s informací naloží.
 • Dále přichází na řadu samotná kontrola.
  • Pokud zaměstnance nezastihneme na uvedené adrese, tak se vzdálíme od místa (neodcházíme, ale sledujeme pohyb kolem dané adresy) a  po určité době (vetšinou do 15 minut od první kontroly) pokusíme o opětovnou kontrolu. Pokud i opětovná kontrola skončí neúspěchem, tak zaznamenáme výsledky kontroly do protokolu a zaměstnanci se vhodí do poštovní schránky oznámení o tom, že u něj proběhla kontrola nemocných DPN a že nebyl zastižen spolu s výzvou o objasnění nepřítomnosti kontrolorovi a zaměstnavateli.
  • Pokud zaměstnance zastihneme, musíme se mu prokázat průkazem kontrolora a plnou mocí k provedení kontroly od klienta. Zaměstnanec se nám musí prokázat platným občanským průkazem a předložit nám marodní lístek, který zkontrolujeme zda souhlasí s udanými informacemi od zaměstnavatele. Dále nám zaměstnanec podepíše protokol o kontrole a tím naše kontrola končí úspěchem.
 • Vše je po celou dobu zaznamenáváno do protokolu o kontrole. Tento protokole je schválen ČSSZ, se kterou jsme všechny podmínky a kroky kontroly diskutovali.

4. Podání reportu

Informování o výsledcích kontrol se liší dle výsledku samotné kontroly a to:

  • Pokud jsme zaměstnance nezastihli, tak obratem posíláme elektronicky informace společně s oskenovaným protokolem a podklady neúspěšné kontroly. Po splnění všech požadovaných kontrol zašleme protokol o provedených kontrolách a kopii protokolu kontroly DPN s podklady a fakturou zaměstnavateli.
 • Pokud jsme zaměstnance zastihli a kontrola proběhla úspěšně informujeme pouze zaměstnavatele o výsledku v den kontroly a protokol o provedených kontrolách s kopií protokolu DPN zasíláme společně s fakturou po splnění všech požadovaných kontrol.

Zpracované podklady jsou spolu s fakturou předány (osobně, poštou či elektronicky) klientovi. Originální protokoly kontroly DPN jsou uschovány a založeny se všemi potřebnými dokumenty.

5. Zpracování výsledku kontroly

Podklady získané při kontrole DPN jsou zpracovány dle současné legislativy a jsou překontrolovány, aby byly právně v pořádku a použitelné.

 • Protokol o kontrole je zkontrolován, a připraven pro další použití
  • dle zákona by měl jeden protokol být k dispozici zaměstnavateli
  • dále by se měl zaslat na ČSSZ
  • třetí kopii by měl dostat lékař, který vystavil zaměstnanci marodní

Pro naši vlastní potřebu a zpětnou kontrolu si také ponecháme originální protokol o kontrole pro sebe. Protokoly jsou uloženy a přístupný jen pro nás kontrolory. Každá firma si může požádat o originální protokol.