Jak probíhá kontrola

1. Objednání kontroly

V tomto kroku je samozřejmostí první kontakt nás a klienta. Objednání kontroly může být vyřízeno jak osobně, tak elektronicky. V případě elektronického nebo telefonického kontaktu je potřeba mít objednávku a plnou moc. Dokumenty můžete stáhnout pod tímto odstavcem či může být klientovi zaslán pomocí emailu. Pokud byste požadovali rámcovou smlouvu, zde preferujeme osobní setkání a domluvení podmínek smlouvy.

Objednávka

Plná moc

2. Podklady pro kontrolu

Požadujeme od zaměstnavatele předání fakturačních údajů, podepsané plné moci a objednávkový formulář, ve kterém jsou zaznamenány údaje nutné pro provedení kontroly, nebo sepsání a podepsání rámcové smlouvy.

3. Kontrola

Kontrolu samotnou provádí vyškolený pracovník, který se drží zákonem daných podmínek uvalených na kontrolu dočasně práce neschopných. Kontrolor zaznamenává celou kontrolu do protokolu a má vlastní cedulku kontrolora.

 • Kontrolor se v klientem vybraný čas dostaví na adresu pobytu nemocného zaměstnance, kterou má zaznamenanou na marodním lístku.
  • Za nesplnění podmínek lze považovat i neoznačení zvonku, tuto informaci do protokolu zaznamenáváme a je jen na klientovi, jak s informací naloží.
 • Dále přichází na řadu samotná kontrola.
  • Pokud zaměstnance nezastihneme na uvedené adrese, tak se vzdálíme od místa (neodcházíme, ale sledujeme pohyb kolem dané adresy) a  po určité době (vetšinou 15 až 30 minut od první kontroly) pokusíme o opětovnou kontrolu. Pokud i opětovná kontrola skončí neúspěchem, tak zaznamenáme výsledky kontroly do protokolu a zaměstnanci se vhodí do poštovní schránky oznámení o tom, že u něj proběhla kontrola nemocných DPN a že nebyl zastižen spolu s výzvou o objasnění nepřítomnosti kontrolorovi a zaměstnavateli.
  • Pokud zaměstnance zastihneme, musíme se mu prokázat průkazem kontrolora a plnou mocí k provedení kontroly od klienta. Zaměstnanec se nám musí prokázat platným občanským průkazem a předložit nám marodní lístek, který zkontrolujeme zda souhlasí s udanými informacemi od zaměstnavatele. Dále nám zaměstnanec podepíše protokol o kontrole a tím naše kontrola končí úspěchem.
 • Vše je po celou dobu zaznamenáváno do protokolu o kontrole. Tento protokole je schválen ČSSZ, se kterou jsme všechny podmínky a kroky kontroly diskutovali.

4. Podání reportu

Informování o výsledcích kontrol se liší dle výsledku samotné kontroly a to:

  • Pokud jsme zaměstnance nezastihli, tak obratem posíláme elektronicky informace společně s oskenovaným protokolem a podklady neúspěšné kontroly. Po splnění všech požadovaných kontrol zašleme protokol o provedených kontrolách a kopii protokolu kontroly DPN s podklady a fakturou zaměstnavateli.
 • Pokud jsme zaměstnance zastihli a kontrola proběhla úspěšně informujeme pouze zaměstnavatele o výsledku v den kontroly a protokol o provedených kontrolách s kopií protokolu DPN zasíláme společně s fakturou po splnění všech požadovaných kontrol.

Zpracované podklady jsou spolu s fakturou předány (osobně, poštou či elektronicky) klientovi. Originální protokoly kontroly DPN jsou uschovány a založeny se všemi potřebnými dokumenty.

5. Zpracování výsledku kontroly

Podklady získané při kontrole DPN jsou zpracovány dle současné legislativy a jsou překontrolovány, aby byly právně v pořádku a použitelné.

 • Protokol o kontrole je zkontrolován, a připraven pro další použití
  • dle zákona by měl jeden protokol být k dispozici zaměstnavateli
  • dále by se měl zaslat na ČSSZ
  • třetí kopii by měl dostat lékař, který vystavil zaměstnanci marodní

Pro naši vlastní potřebu a zpětnou kontrolu si také ponecháme originální protokol o kontrole pro sebe. Protokoly jsou uloženy a přístupný jen pro nás kontrolory. Každá firma si může požádat o originální protokol.